Despre contracte

„Nu există o justiţie absolută, ci numai un contract încheiat între oameni pentru a nu se vătăma unii pe alţii şi a nu fi vătămaţi”.

Epicur

Ce este un contract?

Care sunt regulile generale aplicabile contractelor?

Care sunt conditiile esentiale pentru validitatea contractelor?

Care este sanctiunea pentru incalcarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea valabila a contractelor?

Care sunt regulile de interpretare a contractelor?

Contractul este acordul de vointe dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele moravuri.

Partile trebuie sa actioneze cu buna credinta atat la negocierea si incheierea contractului, cat si pe tot timpul executarii sale. Ele nu pot inlatura sau limita aceasta obligatie.

 • Conditiile esentiale pentru validitatea contractului sunt:
 1. Capacitatea de a contracta

La intrebarea cine poate contracta, raspunsul oferit de dispozitiile codului de procedura civila este urmatorul: poate contracta orice persoana care nu este declarata incapabila de lege si nici oprita sa incheie anumite contracte.

 1. Consimtamantul partilor

Contractul se incheie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara rezerve a unei oferte de a contracta.

Este suficient ca partile sa se puna de acord asupra elementelor esentiale ale contractului, chiar daca lasa unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori incredinteaza determinarea acestora unor alte persoane.

Partea care se angajeaza intr-o negociere este tinuta sa respecte exigentele bunei credinte. Este contrara exigentelor bunei credinte, intre altele, conduita partii care initiaza sau continua negocieri fara intentia de a incheia contractul. Partea care initiaza, continua sau rupe negocierile contrar bunei credinte raspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va tine seama de cheltuielile angajate in vederea negocierilor, de renuntarea de catre cealalta parte la alte oferte si de orice alte imprejurari asemanatoare.

Cand o informatie confidentiala este comunicata de catre o parte in cursul negocierilorcealalta parte este tinuta sa nu o divulge si sa nu o foloseasca in interes propriu, indiferent daca se incheie sau nu contractul. Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa.

Contractul se incheie in momentul si in locul in care acceptarea ajunge la ofertant, chiar daca acesta nu ia cunostinta de ea din motive care nu ii sunt imputabile.

Daca prin lege nu se prevede altfel, partile sunt tinute de cauzele extrinseci la care contractul face trimitere.

Clauzele standard sunt stipulatiile stabilite in mod prealabil de una dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract fara sa fi fost negociate cu cealalta parte. Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderiidreptul de a denunta unilateral contractulde a suspenda executarea obligatiilor sau care prevad in detrimentul celeilalte parti decaderea din drepturiori din beneficiul termenuluilimitarea dreptului de a opune exceptiirestrangerea dreptului de a contracta cu alte persoane, reannoirea tacita a contractuluilegea aplicabila, clauzele compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor judecatorestinu produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte!!!

Pentru a fi valabil exprimat, consimtamantul partilor trebuie sa fie seriosliber si exprimat in cunostinta de cauza.

Este anulabil contractul incheiat de o persoana care, la momentul incheierii acestuia, se afla, fie si numai vremelnic, intr-o stare care o punea in neputiinta de a-si da seama de faptele sale.

Consimtamantul este viciat cand este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenta. De asemenea, consimtamantul este viciat in caz de leziune.

 1. Un obiect determinat si licit

Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica precum vanzarea, locatiunea, imprumutul si altele asemenea. Sub sanctiunea nulitatii absolute, obiectul contractului trebuie sa fie determinat si licit.

Obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul. Sub sanctiunea nulitatii absolute el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si licit.

 1. cauza licita si morala

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa incheie contractul.

Cauza trebuie sa existe, sa fie licita si morala.

Contractul este valabil chiar si atunci cand cauza nu este expres prevazuta.

Existenta unei cauze valabile se prezuma pana la proba contrarie.

 • Forma contractului

Vointa de a contrata poate fi exprimata verbal sau in scris. Vointa poate fi manifestata si printr-un comportament care, potrivit legii, conventiei partilor, practicilor statornicite intre acestea sau uzantelor, nu lasa nici indoiala asupra intentiei de a produce efectele juridice corespunzatoare.

Este lovit de nulitate absoluta contractul incheiat in lipsa formei pe care, in chip neandoielnic legea o cere pentru incheierea sa valabila.

Daca prin lege nu se dispune altfel, orice modificare a contractului este supusa conditiilor cerute de lege pentru incheierea sa.

In afara altor cazuri prevazute de lege, trebuie sa fie incheiate prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absoluteconventiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a fi inscrise in cartea funciara.

 • Nulitatea contractului

Orice contract incheiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru incheierea sa valabila este supus nulitatii, daca prin lege nu se prevede o alta sanctiune.

Nulitatea poate fi absoluta, atunci cand contractul este incheiat cu incalcarea unei dispozitii generale instituite pentru ocrotirea unui interes general, sau relativa, atunci cand contractul este incheiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotireaunui interes particular.

Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata, pe cale de actiune sau de exceptie, in timp ce nulitatea relativa poate fi invocata numai de cel a carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata.

Contractul lovit de nulitate absoluta sau anulat este considerat ca niciodata nu a fost incheiat. Desfiintarea contractului atrage, in conditiile legii, si desfiintarea actelor subsecvente incheiate in baza lui.

Prin acordul partilor nu pot fi instituite si nici suprimate cauze de nulitate!!!

 • Validarea contractului

Contractul afectat de o cauza de nuitate este validat atunci cand nulitatea este acoperita.

Nulitatea poate fi acoperita prin confirmare sau prin alte moduri prevazute de lege.

 • Interpretarea contractului

Contractele se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, nu dupa sensul literal al termenilor. La stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate intre parti, de practicile statornicite intre acestea si de comportamentul ulterior incheierii contractului!!

Clauzele se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din ansamblul contractului!!

Clauzele susceptibile de mai multe intelesuri se interpreteaza in sensul ce se potriveste cel mai bine naturii si obiectului contractului!!

Clauzele indoielnice se interpreteaza tinand seama, intre altele, de natura contractului, de imprejurarile in care a fost incheiat, de interpretarea data anterior de parti, de sensul atribuit in general clauzelor si expresiilor in domeniu si de uzante.!!

Clauzele se interpreteaza in sensul in care pot produce efecte, iar nu in acela in care nu ar putea produce niciunul.!!

Contractul nu cuprinde decat lucrul asupra caruia partile si-au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii folositi.!!

Clauzele destinate sa exemplifice sau sa inlatute orice indoiala asupra aplicarii contractului la un caz particular nu ii restrang aplicarea in alte cazuri care nu au fost expres prevazute.!!

Daca dupa aplicarea regulilor de interpretare, contractul ramane neclar, acesta se interpreteaza in favoarea partii care se obliga.!!!

 • Efectele contractului

Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante.

Contractul produce efecte numai intre parti, daca prin lege nu se prevede altfel.

Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturior si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa fara a avea dreptul de a cere executarea lui, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

 • Reprezentarea

Puterea de a reprezenta poate rezulta din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotarare judecatoreasca, dupa caz.

Contractul incheiat intre reprezentant, in limitele imputernicirii, in numele reprezentatului produce efecte direct intre reprezentat si cealalta parte.

Reprezentatul de rea credinta nu poate invoca niciodata buna credinta a reprezentantului!!!

 • Cesiunea contractului

O parte poate sa isi substituie un tert in raporturile nascute dintr-un contract numai daca prestatiile nu au fost inca integral executate, iar cealalta partre consimte la aceasta.

Cesiunea contractului  si acceptarea acesteia de catre contractantul cedat trebuie incheiate in forma ceruta de lege pentru validitatea contractului cedat.

 • Incetarea contractului

Contractul inceteaza, in conditiile legii, prin executareacordul de vointa al partilordenuntare unilateralaexpirarea termenului,indeplinirea sau, dupa caz, neandeplinirea conditieiimposibilitate fortuita de executare, precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

La incetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate.

Ele pot fi insa tinute la repararea prejudiciilor cauzate si, dupa caz, la restituirea, in natura sau prin echivalent, a prestatiilor primite in urma incheierii contractului.

Avand in vedere complexitatea dispozitiilor legale la care, fara a intra in detalii, am facut referire in precedent, pentru a evita riscurile implicate de redactarea, incheierea, executarea unui contract, este recomandabil sa apelati la serviciile juridice oferite de un avocat.!!!

Suntem mereu pregătiți.

Ai nevoie de ajutor?
Consultarea unui avocat
este primul pas in gasirea solutiilor!

Detalii de contact

Urmărește-ne pe Social-Media

© 2023 Website realizat cu pasiune de echipa Practical Vision